Čo je Mapka ?

Mapový portál katastra nehnuteľností (Mapka) je webová aplikácia, ktorá umožňuje interaktívnou formou rýchlo prehliadať a vyhľadávať údaje z informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN). Okrem samotného zobrazenia údajov z  ISKN aplikácia umožňuje kombináciu týchto údajov s inými priestorovými údajmi, ako napr. s údajmi ZBGIS, adresnými bodmi, ortofotosnímkami a  mapovými podkladmi od spoločnosti Esri (World Topo Map, World Street Map, World Imagery).

Aplikácia vznikla na základe neustále sa stupňujúceho dopytu verejnosti po údajoch KN a aj (nie len) z dôvodu umožniť prehliadanie a vyhľadávanie údajov z ISKN na všetkých platformách operačných systémov a vo všetkých bežne dostupných webových prehliadačoch.

Cieľom aplikácie Mapka je umožniť rýchle zobrazovanie a vyhľadávanie údajov KN, bez nutnosti inštalovať akékoľvek zásuvné moduly (pluginy) do webového prehliadača. 

Aké údaje zobrazuje Mapka ?

Aplikácia Mapka zobrazuje primárne údaje zo súboru geodetických informácií (SGI) a údaje zo súboru popisných informácií (SPI) z informačného systému katastra nehnuteľností, t.j. aplikácia umožňuje rýchlo zobraziť katastrálnu mapu s parcelami (údaje SGI) a následne po kliknutí na parcelu zobrazí vybrané informácie o parcele (údaje SPI), napr. výmeru, druh pozemku, vlastníka, správcu, nájomcu a ďalšie.

Katastrálnu mapu s parcelami je možné zobraziť v kombinácii s vybranými podkladovými mapami, k dispozícii sú podkladové mapy: ZBGIS, World Topo Map, World Street Map, World Imagery. K týmto podkladovým mapám je možné voliteľne zapnúť aj zobrazovanie ďalších vrstiev – adresy vo forme adresných bodov (orientačné resp. súpisné čísla) a ortofotosnímky (na vybraných častiach územia SR).

 

TESTOVACIA PREVÁDZKA

Dôležité upozornenie:  Aplikácia Mapka je momentálne dostupná v testovacej prevádzke. Z tohto dôvodu:

·         je dočasne obmedzená kapacita sieťového pripojenia na aplikáciu

·         aplikácia môže byť v určitých časoch nedostupná alebo odpovedá pomaly

·         nezobrazujú sa všetky údaje alebo nie sú dostupné všetky vrstvy

·         zobrazené údaje môžu obsahovať chyby a môžu byť neúplné

·         údaje majú len informatívny charakter a sú nepoužiteľné na právne účely

·         aplikácia môže obsahovať chyby a funkčné nedostatky

 

Cieľom testovacej prevádzky je dať aplikáciu do používania širokej verejnosti a získať spätnú väzbu od používateľov, preto pokiaľ nájdete akúkoľvek chybu, nezrovnalosť, alebo máte podnet na zlepšenie, tak nám prosím napíšte na mapka@skgeodesy.sk. Ak ste boli spokojní povedzte to iným, ak nie, napíšte to nám.

 

Ovládacie prvky aplikácie

 

1.     Vyhľadanie aktuálnej polohy

2.     Zobrazenie aktuálnej polohy v mape (vzťahuje sa na stred mapového okna)

3.     Pole pre fulltextové vyhľadávanie s našepkávačom

4.     Lišta pre zmenu podkladových máp a zapínanie/vypínanie zobrazovaných vrstiev

5.     Grafická mierka mapy

6.     Pomocník k aplikácii a dôležité informácie

 

Navigácia v mape

Navigácia v mape je intuitívna a používateľsky podobná práci s inými mapovými portálmi ako napr. maps.bing.com  alebo  maps.google.com.

Pre navigáciu v mapovom portáli je možné využiť:

15220-illustration-of-a-blue-computer-mouse-pv[1]  počítačovú myš - po kliknutí a držaní ľavým tlačidlom myši a následným pohybom mapa reaguje na pohyb smerom hore, dole, doľava a doprava. Pre priblíženie alebo oddialenie v mape použitím počítačovej myši slúži stredné tlačidlo myši – koliesko. Pohybom kolieska smerom nadol  “scroll down” sa vykonáva oddialenie a smerom nahor “scroll up” priblíženie v mape. Dvojklikom ľavého tlačidla myši dôjde k centrovaniu a priblíženiu na miesto v mape, ktoré chcete priblížiť.

klávesnicu -  použitím šípok na klávesnici počítača mapa reaguje na pohyb smerom hore, dole, doľava a doprava. Pre priblíženie alebo oddialenie je možné využiť klávesy plus a mínus na numerickej klávesnici.

Pozn.:  Zobrazenie kurzoru  http://www.kirupa.com/html5/images/allmove_cursor.png v aplikácii sa môže líšiť v závislosti od použitého webového prehliadača.

V dolnej časti mapového okna sa nachádza označenie vzdialenosti. Vzdialenosť je zobrazená pomocou čiary pri ktorej je definovaná presná vzdialenosť v jednotkách metrov (m) alebo kilometrov (km), ktorá sa mení v závislosti od Vášho priblíženia mapy.

 

Identifikácia - detail o parcele

Zobrazenie detailných informácií parcele sa vykonáva jednoducho kliknutím ľavým tlačidlom myši na vybrané miesto v mape. Následne sa v ľavej časti obrazovky zobrazí polopriehľadné okno s náhľadom parcely, s informáciami o parcele, číslo listu vlastníctva, zoznam vlastníkov, správcov, nájomcov (ak sú evidovaní).

V prípade, že po kliknutí na vybrané miesto v mape sa v ľavej časti obrazovky zobrazí viac výsledkov, tak tieto sú odlíšené farebným piktogramom a príslušným číslom parcely: parcely C s modrým piktogramom , parcely E  so zeleným piktogramom , adresy (ak je zapnutá vrstva adresných bodov) s ružovým piktogramom  .

 

Voľba podkladovej mapy a ostatných vrstiev

Mapový portál katastra nehnuteľností (Mapka) disponuje možnosťou vybratia podkladovej mapy
s ktorou sa bude pracovať. Voľba podkladovej mapy sa uskutočňuje kliknutím na ikonu v ľavom dolnom rohu aplikácie. Po kliknutí na ikonu sa zobrazí v spodnej časti obrazovky panel kde je možné vybrať podkladovú mapu a zapínať/vypínať vrstvy v mape.

K dispozícii sú nasledovné podkladové mapy:

·         Územno-správne členenie  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

·         ZBGIS®  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

·         World Topo Map   © Esri

·         World Street Map  © Esri

·         World Imagery  © Esri   

Vrstvy katastra:

·         KN - Vektorová katastrálna mapa (zobrazenie parciel C)  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

·         UO - Vektorová mapa určeného operátu (zobrazenie parciel E)  © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

 

Ostatné vrstvy:

·         Adresné body   © ErasDataPro s.r.o.,  © Ministerstvo vnútra SR

·         Ortofoto (dostupné len na vybraných častiach územia SR)  © Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
© Národné lesnícke centrum

 

Pozn.: Podkladové mapy nie je možné kombinovať medzi sebou, podkladová  mapa môže byť zobrazená len jedna. Vrstvy katastra a ostané vrstvy je možné kombinovať medzi sebou a zapínať/vypínať ich v kombinácii s ľubovoľnou podkladovou mapou.

 

Vyhľadávanie

Na vyhľadávanie údajov slúži okno v pravom hornom rohu aplikácie. Vyhľadávanie je jednoduché, rýchle a intuitívne. Po zadaní hľadaného výrazu  sa zobrazia výsledky vyhľadávania pod oknom. Vyhľadávať parcely C a parcely E podľa parcelného čísla, a stavby podľa súpisného čísla je možné iba v rámci jedného katastrálneho územia. Taktiež je možné vyhľadať adresu (adresný bod) alebo ulicu v rámci obce/mesta. Funkcia vyhľadávania má implementovanú funkciu našepkávania, pri písaní jednotlivých výrazov do poľa pre vyhľadávanie ponúka nájdené výrazy, ktoré najviac korešpondujú so zadávaným reťazcom.

FAQ

 

Ako vyhľadám parcelu registra „C“ parc. č. 1234/110 v katastrálnom území Ružinov ?

Do poľa pre vyhľadávanie je potrebné zadať názov katastrálneho územia (k.ú.):  Ružinov

Funkcia vyhľadávania s našepkávačom ponúkne nájdené záznamy obsahujúce hľadaný reťazec (ružinov). Následne  je potrebné zvoliť nájdenú položku k.ú. s červeným piktogramom a názvom Ružinov (805556). Automaticky sa doplní informácia do vyhľadávacieho poľa „k.ú.“ čo indikuje, že vyhľadávanie bude prebiehať

v konkrétnom jednom katastrálnom území. Potom už postačuje len zadať hľadané číslo parcely 1234/110 a potvrdiť výber nájdenej parcely C s modrým piktogramom . Potvrdím výberu dôjde k automatickému zobrazeniu a priblíženiu na zvolenú parcelu v mape, a taktiež sa v ľavej časti zobrazí okno s detailnou informáciou o parcele (náhľad, výmera, číslo listu vlastníctva, vlastník, a ďalšie).

Pozn.:  Zadanie katastrálneho územia do poľa pre vyhľadávanie je možné vykonať aj číslom katastrálneho územia, napr. 805556.

 

Ako vyhľadám parcelu registra „E“ parc. č. 515 v katastrálnom území Petržalka ?

Vyhľadávanie parciel registra E prebieha rovnakým spôsobom ako vyhľadávanie parciel registra C.
Do poľa pre vyhľadávanie je potrebné zadať názov katastrálneho územia (k.ú.): Petržalka.
Funkcia vyhľadávania s našepkávačom ponúkne nájdené záznamy obsahujúce hľadaný reťazec (petržalka). Následne je potrebné zvoliť nájdenú položku k.ú. s červeným piktogramom a názvom Petržalka (804959). Automaticky sa doplní informácia do vyhľadávacieho poľa „k.ú.“ čo indikuje, že vyhľadávanie bude prebiehať v konkrétnom jednom katastrálnom území. Potom už postačuje len zadať hľadané číslo parcely E  515 a potvrdiť výber nájdenej parcely E so zeleným piktogramom
. Potvrdím výberu dôjde k automatickému zobrazeniu a priblíženiu na zvolenú parcelu v mape, a taktiež sa v ľavej časti zobrazí okno s detailnou informáciou o parcele (náhľad, výmera, číslo listu vlastníctva, vlastník, a ďalšie).

Vyhľadám parcelu registra „E“, ale nezobrazí sa mapa.

Po vyhľadaní parcely registra E sa zobrazí len konkrétna nájdená parcela E, zobrazovanie celej mapy určeného operátu (UO) na ktorej sú evidované parcely registra E je štandardne vypnuté. Zobrazenie ostatných parciel registra E sa vykoná jednoducho zapnutím vrstvy Kataster UO po kliknutí na ikonu v ľavom dolnom rohu aplikácie (voľba podkladových máp a vrstiev) a kliknutím na ikonu Kataster UO.

Po zadaní názvu ulice „Štúrova“ do vyhľadávania mi neponúkne Štúrovu ulicu v Prešove. Ako vyhľadám moju ulicu ? 

1. Pri vyhľadávaní ulíc je odporúčané zadať do vyhľadávacieho poľa najskôr názov obce/mesta v ktorom sa má daná ulica vyhľadať a následne zadať názov hľadanej ulice. Po zadaní názvu Prešov do poľa pre vyhľadávanie funkcia vyhľadávania s našepkávačom ponúkne nájdené záznamy obsahujúce hľadaný reťazec (prešov).  Následne je potrebné zvoliť nájdenú položku obec so žltým piktogramom a názvom Prešov. Automaticky sa doplní informácia do vyhľadávacieho poľa „obec“ čo indikuje, že vyhľadávanie bude prebiehať v konkrétnej  jednej obci. Potom už postačuje len zadať názov Štúrova a funkcia vyhľadávania

 

s našepkávačom ponúkne nájdené záznamy obsahujúce hľadaný reťazec (štúrova). Potvrdením výberu dôjde k automatickému zobrazeniu a priblíženiu na zvolenú ulicu v mape.

 

2. Po zadaní hľadaného reťazca (Štúrova)


do vyhľadávacieho poľa je možné kliknúť na ikonu Vyhľadať, následne sa v ľavej časti obrazovky v okne zobrazia všetky nájdené ulice s názvom Štúrova s uvedením príslušnej obce/mesta a okresu. Výsledky sú abecedne zoradené podľa názvu obce/mesta. V spodnej časti okna je sa nachádza aj informácia s počtom nájdených záznamov. Potom už postačí len v zozname vyhľadať konkrétny záznam (ulica Štúrova, Prešov) a kliknutím na ikonu Zobraziť na mape
 dôjde k automatickému zobrazeniu a priblíženiu na zvolenú ulicu v mape.

Ako vyhľadám konkrétnu adresu ?  Napr. Hollého 7, Žilina

Pri vyhľadávaní konkrétnej adresy je podobný postup ako pri vyhľadávaní ulíc. Do vyhľadávacieho poľa je potrebné najskôr názov obce/mesta v ktorom sa má daná ulica vyhľadať a následne zadať názov hľadanej ulice. Po zadaní názvu Žilina do poľa
pre vyhľadávanie funkcia vyhľadávania

s našepkávačom ponúkne nájdené záznamy obsahujúce hľadaný reťazec (žilina).  Následne je potrebné zvoliť nájdenú položku obec so žltým piktogramom a názvom Žilina. Automaticky sa doplní informácia do vyhľadávacieho poľa „obec“ čo indikuje, že vyhľadávanie bude prebiehať v konkrétnej  jednej obci. Potom je potrebné zadať názov ulice Hollého a funkcia vyhľadávania s našepkávačom ponúkne nájdené záznamy obsahujúce hľadaný reťazec (Hollého). Potvrdením výberu ulica Hollého sa automaticky doplní

vo vyhľadávacom poli reťazec „ulica Hollého, č. “, potom už postačí len doplniť hľadané orientačné číslo 7, funkcia vyhľadávania s našepkávačom ponúkne nájdené záznamy, potvrdením výberu  (ulica Hollého 360/7) následne dôjde k automatickému zobrazeniu a priblíženiu na zvolenú adresu

 v mape. Pre zobrazenie adresných bodov (orientačných alebo súpisných čísiel) v mape je potrebné
v lište pre zmenu podkladových máp a zapínanie/vypínanie zobrazovaných vrstiev zapnúť vrstvu Adresné body.

Pozn.: Pri vyhľadávaní konkrétnej adresy (adresného bodu) sa zobrazuje adresa v tvare súpisné číslo/orientačné číslo, čiže je možné použiť aj vyhľadávanie podľa súpisného čísla, napr. v obciach kde nie je uličný systém.